Bugtong

Bugtong: tvtunting hayop na pangahas, aaligid-aligid sa ningas.” Ano ito?
Sagot: GAMU-GAMO

Susunod na Bugtong